آخرین روزهای زمستان. .

گذر گاه بعدازظهر.

 روزهای زمستان.

تو با آخرین برف هم نیامدی!

من ، برادرم و سینا

مثل برگ های شکست خورده

از شاخه می آفتیم

و از همان مسیر که آمدیم

بر می گردیم

شاید همین جاده

بهانه بود

که به جای آمدن

بروی!!!

 

پ.ن:

در مسیر جاده سولقان دلتنگی دیده بودم. وقتی از ماشین پیاده شدم. شروع به راه رفتن کردم. محمد و سینا کوچه باغ ها را با هم قدم می زدند. و من پشت ایشان صدای خش خش برگ ها را شمارش می کردم.  زتدگی هر دوی آنان را زخمی کرده بود. و آوار دلتنگی آنان زبان تازه ای داشت

مکالمه بین این دو به نا گاه  من را وارد دنیای جدیدی کرد. . ./ 50 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی

مرا به نام فریاد.فریــــــــــــــــــاد کن

برای فهمیدن من قاصدک کافیست. شوق پروازگنجشکک برای فهمیدن من شالیزاربس است برای فهمیدن من باران کافیست. ساده میگویم ساده میخوابم ساده عاشق میشوم. روزی خواهم خندیدبه دغدغه های امروز. روزی بعدازفردا. ــــــخیلی زیبا نوشتی ــــخیلــــ ـی